محتوا
1- امكان سنجي و جانمايي محل نصب باسكول و توجيه نقشه هاي عمراني
2- اجراي عمليات ساخت اتاقك باسكول ، چاه ارت ، چاه فاضلاب و سيم كشي اتاقك
3- گودبرداري و بتن ريزي مگر
4- حمل قطعات باسكول از كارخانه تا محل نصب باسكول
5- نصب قطعات فونداسيون و پلاتفرم باسكول
زمان لازم براي نصب قطعات فونداسيون و پلاتفرم باسكول جمعا دو روز كاري مي باشد.
6- نصب قطعات الكترونيك شامل لودسل ، نشاندهنده ، جي باكس و پريننتر
7- تحويل باسكول به كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
استفاده از باسكول پس از تاييد آزمون صحت عملكرد توسط اداره استاندارد مجاز م باشد.