سيستم توزين جرثقيل سقفي و دروازه اي
 

ﺑﺎﺳﻜﻮل آوﻳﺰ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﺑﺎر اﻧﻮاع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺼﺐ داﺋﻢ ﺑﺮ روي وﻳﻨﭻ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ و ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آوﻳﺰ را دارد و ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﻘﻔﻲ، دروازه اي، ﺑﺮﺟﻲ و ﺳﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮓ ﺑﺮي، ذوب ﻓﻠﺰات، رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻳﻬﺎ، اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ...ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :

·         ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ و ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ روي ﻣﻴﺰ ﻛﺎر و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﭘﺮﻳﻨﺖ اﻃﻼﻋﺎت وزن،

·         زﻣﺎن و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر

·         ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد50*17 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ وزن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮد ﻣﺘﺮ 400

·         ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت وزن، ﭘﺮﻳﻨﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺦ، ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﻤﺎره

·         ﺑﺎر و ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر

·         ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻣًﻼ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت و ﺣﺮارت

·         دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  %99,9

·         اندازه گيري وزن از 1 تا 100 تن

·         دﻣﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد از 40- تا 85+ درجه سانتي گراد

·         ارتباط بيسيم با برد 400 متر

نمايشگر HHP-100 جهت نمايش وزن بار از 1 تا 100 تن مورد استفاده قرار ميگيرد. باطري قابل شارژ تعبيه شده در داخل دستگاه اين امكان را فراهم مي كند كه دستگاه 48 ساعت بدون نياز به شارژ به كار خود ادامه دهد. ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻣﻴﺰي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﺮا آﺳﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه روي دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ وزن و ﺷﻤﺎره ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﻧﺘﻦ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮد اﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ روي ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .

امكان كاليبره ، بالانس ، مجموع وزن و ... براي دستگاه پيش بيني شده است.

بخش هاي مختلف نمايشگر قابل حمل HHP-100 :

·         پرينتر حرارتي با قابليت چاپ رسيد وزن ، تاريخ ، شماره بار و نام كارخانه

·         كيبرد جهت ثبت شماره بار ، اطلاعات كاليبره ، بالانس ، تنظيمات دستگاه و ..

·         نمايشگر گرافيكي جهت نمايش مقادير وزن و منوهاي مختلف

·         پورت ارتباط USB يا RS232 جهت ارتباط با كامپيوتر و تخليه اطلاعات ثبت شده در حافظه دستگاه (تاريخ ، ساعت ، شماره بار و وزن بار)

·         كليد روشن / خاموش و كانكتور تغذيه جهت اتصال دستگاه به شارژر

·         در صورت درخواست مشتري و به منظور دريافت حداكثر برد دستگاه امكان اتصال آنتن روي بدنه وجود دارد.

سيستم توزين WP-100 جهت اندازه گيري وزن از 1 تا 100 تن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه از استيل مقاوم در برابر صدمه و فشار ساخته شده . باطري نصب شده در داخل دستگاه امكان كار مداوم بدون نياز به برق را براي 72 ساعت فراهم مي كند.

بخش هاي مختلف سيستم توزين WTP-100

  • آنتن فرستنده و گيرنده جهت ارتباط بيسيم
  • كليد روشن / خاموش
  • فيش تغذيه جهت شارژ باطري و يا تغذيه مستقيم سيستم توزين

نمايشگر وزن BG-100 براي نمايش وزن در محوطه كارخانه مورد استفاده قرار ميگيرد و امكان رويت وزن از فواصل دور را فراهم مي كند. ارتباط اين نمايشگر نيز به صورت بيسيم است.