استاندارد طراحي باسكول

سيستم توزين به لحاظ نقش بسزايي كه در تبادلات تجاري شهروندان دارا بوده ، تحت استاندارد اجباري مي باشند. واحدهاي توليد كننده باسكول هاي وسايل نقليه چرخ دار جاده اي نيز بايستي پس از طراحي و توليد كليه قطعات بتني و فلزي ، نسبت به مونتاژ آن در كارخانه خود اقدام نموده و با نصب تجهيزات الكترونيكي مورد نياز هماهنگي هاي لازمه را با ادرات كل استاندارد استانها انجام داده تا باسكول منصوبه توسط آزمايشگاه سيار اعزامي از جانب استاندارد مورد بررسي و آزمايش قرار گرفته و پس از اطمينان عملكرد آن تصويب نوع شده و مجوز لازم جهت عرضه به بازار را در قالب پروانه علامت كاربرد استاندارد اخذ شده كسب نمايد. بنابراين بر اساس استاندارد ملي 10274 كه بر گرفته از استاندارد ملي ما در 1/6589 بوده ، امكان كاليبراسيون توسط سازمان استاندارد براي باسكولهايي مقدور بوده كه موارد فوق الذكر را لحاظ نموده باشند.

از آنجائيكه تعدد توزين و همچنين حساسيت ، دقت و سرعت باسكول منصوبه مورد عنايت ويژه مديران مجموعه هاي معظم صنعتي بوده ، لذا در طراحي و ساخت پلاتفرم ، قطعات جانبي و فونداسيون باسكول ظرايف فني و مهندسي خاصي تعبيه شده كه شايد تا حدودي از ديد مجموعه مهندسي مخفي بماند. لذا خريداران مي بايستي عمليات خريد و نصب و راه انازي و كاليبراسيون سيستم توزين و باسكول مورد درخواست خود را كه امكان ارائه خدمات پس از فروش در دروه گارانتي و پس از آن ميسر مي نمايد را انجام داده تا از صحت عملكرد توزين محموله هاي وارد و صادره اطمينان كامل داشته باشند.